תנאי שימוש ומכירה

בס"ד
 
 1. "ירושלים של זהב יודאיקה עתיקות ואומנות בע"מ" (להלן "ירושלים של זהב") פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.
 2. "ירושלים של זהב" תפיק קטלוג לכל מכירה (להלן: "הקטלוג") ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם ומחירי הפתיחה שלהם. למען הסר ספק, הנתונים המופיעים בקטלוג נועדו לשמש לצרכי  מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תאור, יחוס, בעלים קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר.
 3. המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.
 4. "ירושלים של זהב" ממנה את יוסף מזרחי או מי מטעמה לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.
 5. מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין בהשתתפותם. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של פריט כלשהו (גם אחרי מכירתו), או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה  להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, או לשנות נתונים לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג.
 6. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.
 7. המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.
 8. "מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה (להלן: "הקונה הזוכה"), בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה. הקונה בכוח שהצעתו נתקבלה ישלם ל"ירושלים של זהב", בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 19% בתוספת מע"מ (על העמלה) לפריטים שמחירם עד 10,000$ לא כולל, עמלה בשיעור 19% בתוספת מע"מ (על העמלה) לפריטים מעל 10,000$ ועמלה בשיעור 22% בתוספת מע"מ (על העמלה) לפריטים מעל 30,000$. היה והתשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה ולא יאוחר מתום שבוע ממועד קבלת הצעת הקונה. במידה ויבוצע התשלום ע"י הקונה מכל סיבה שהיא אחר שבוע ממועד קבלת הצעת הקונה, ישלם עמלה בשיעור דלעיל בתוספת 2% בתוספת מע"מ (על העמלה).
 9. ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית ללא עמלה. תשלום בכרטיס אשראי כרוך בעמלת חברות אשראי של 3%. תשלום דרךpaypal  כרוך בעמלה של 4%. במקרים בהם אושר מראש, ניתן לשלם בהמחאה בנקאית. העמלה על המחאות מחוץ לישראל - 1.5%.
 10.  באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות ממשרדי " ירושלים של זהב", או באמצעות שליח או חברת משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש יבקש, " ירושלים של זהב" תוכל, ללא אחריות מצידה, לארוז ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה. לתעריפי אריזה ומשלוח יש לפנות למשרדי "ירושלים של זהב". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.
 11. תשלומים ל"ירושלים של זהב" יבוצעו במזומן, בכרטיסי אשראי או בהעברה לחשבון הבנק. המחאות פרטיות לא יתקבלו ללא אישור מראש של בית המכירות.
 12. תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין (שער יציג) של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה או ביום התשלום, הגבוה מבין שניהם..
 1. כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב.
 2. הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור הפריטים ולקחתם. בידי מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר, לחייב את הרוכש בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, להגיש תביעת פיצויים, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.
 3. " ירושלים של זהב " אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י "ירושלים של זהב" ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני "ירושלים של זהב" בכל הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ-30 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל"ירושלים של זהב" שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב "ירושלים של זהב" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה "ירושלים של זהב" הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.
 4. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר משבוע ממועד המכירה. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.
 5. "ירושלים של זהב" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של "ירושלים של זהב". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על "ירושלים של זהב" ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג.
 6. לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום.
 7. לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "ירושלים של זהב" לבין הקונה.
 8. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.
 
Jerusalem of Gold Ltd.           Office: +972-2-5877771
FacebookGoogle+Twitter